Privacy

Privacy en cookies
Neuro Toxicity Research Foundation respecteert de privacy van alle bezoekers en zal ervoor zorgen dat alle verstrekte persoonlijke identificatie-informatie vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen de persoonlijke identificatiegegevens van bezoekers niet verkopen, verhandelen of verhuren aan derden.

We zullen de privé-identificatiegegevens gebruiken in de volgende zaken:

– Als je je aanmeld voor het onderzoek, informatie of een donatie, hebben we je naam, e-mailadres, en eventueel telefoonnummer en betaalgegevens nodig, zodat we uw aanmelding/aanvraag/donatie kunnen verwerken en je, desgewenst, op de hoogte kunnen houden.

– Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De bezoeker heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie die Neuro Toxicity Research Foundation op de Secure Server heeft opgeslagen te allen tijde in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Op verzoek van de klant zal de persoonlijke identificatie-informatie worden ingezien, aangepast of verwijderd.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Wij zullen functionele cookies gebruiken voor algemeen websitegebruik. Tijdens het doneren op de website kun je je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt.

Analytische hulpmiddelen
De site maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van de gebruikers van haar website te volgen. Dit gebruik is anoniem en toegestaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vervolgens kunnen we ook gebruik maken van de demografische kenmerken van de beschikbare informatie.

 

ENGLISH

Privacy and cookies
Neuro Toxicity Research Foundation respects the privacy of all visitors and will ensure that any personal identification information provided is kept confidential. We will not sell, trade, or rent visitors & personal identification information to third parties.

We will use the Private Identification Information in the following matters:

– If you register for the research, information, or a donation, we need your name, e-mail address, and possibly telephone number and payment details, so that we can process your registration/request/donation and, if desired, keep you informed.

– We only use your data for the benefit of our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment you provide. We do not use your data for (targeted) marketing. If you share information with us and we use this information – other than at your request – to contact you at a later time, we will ask you for an explicit permission. Your data will not be shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations. These third parties are all bound to secrecy by virtue of the agreement between them and us or an oath or legal obligation.

The visitor has the right to view, change and/or delete his/her personal information that Neuro Toxicity Research Foundation has stored on the Secure Server at any time. At the request of the customer, the personal identification information will be viewed, modified, or deleted.

Cookies
Cookies are small pieces of information that are stored on your computer by your browser. We will use functional cookies for general website use. While donating on the website, you can set your browser so that you do not receive any cookies.

Analytical Tools
The site uses Google Analytics to track the behavior of its website users. This use is anonymous and permitted under the General Data Protection Regulation (GDPR). Subsequently, we can also use the demographic characteristics of the available information.